Regels

Huisregels Tuimeltuin

1. Kinderen krijgen alleen toegang tot de Tuimeltuin onder begeleiding van een volwassene (18+).
2. Huisdieren worden niet toegelaten.
3. Het is verboden om met schoenen de speeltoestellen te betreden.
4. Roken is in de Tuimeltuin niet toegestaan.
5. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen.
6. Eten en drinken bij de speeltoestellen is verboden.
7. De speeltoestellen zijn uitsluitend bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.
8. Elkaar hinderen, van de kussens duwen of het op de wanden van de speeltoestellen klimmen is verboden!
9. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden!
10. Het spelen in de Tuimeltuin gebeurt altijd op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, letsel en/of diefstal welke tijdens het spelen is ontstaan.
11. Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt voor publicatie. Mocht u bezwaar hebben tegen gebruik van deze foto’s geef dit dan aan bij de organisatie.
12. Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegelaten.

Regels  fotowedstrijd Tuimeltuin

Algemeen

 • Het betreft een tijdelijke actie. De actieperiode van de fotowedstrijd wordt op de Facebook pagina van Tuimeltuin gecommuniceerd.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Tuimeltuin behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en professional), met uitzondering van medewerkers van Tuimeltuin en medewerkers van de locatie waar Tuimeltuin gehouden wordt.

Speelwijze

 • Na een Tuimeltuin evenement kan via Facebook een actieperiode voor de fotowedstrijd worden geopend.
 • Via de Facebook pagina kunt u binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden met de tag @Tuimeltuin.
 • Iedere deelnemer mag maximaal vijf foto’s uploaden per evenement.
 • Uit alle inzendingen wordt door Tuimeltuin een selectie gemaakt die voor iedereen zichtbaar is.

Voorwaarden

 • De foto moet genomen zijn in de Tuimeltuin tijdens het evenement waarop de fotowedstrijd betrekking heeft.
 • Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
 • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. Tuimeltuin is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). De inzender geeft Tuimeltuin d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) te publiceren.
 • Pornografisch-,sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
 • De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.

Winnaars

 • Uit alle ingezonden foto’s selecteert Tuimeltuin foto’s waarop gestemd kan worden op Facebook.
 • De prijs gaat naar de foto met de meeste stemmen mits deze voldoet aan alle voorwaarden.
 • De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
 • De foto van de winnaar wordt gepubliceerd op de Facebook pagina.
 • De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Stemmen

 • Op de Facebook pagina kunnen gebruikers een foto kiezen die ze de mooiste, duidelijkste of indrukwekkendste vinden. De inzending met de meeste stemmen wint de prijs.
 • De stemprocedure verloopt als volgt: u kunt op een foto stemmen door op de knop te klikken onder de foto waar u op wilt stemmen.
 • Per account kan slechts eenmaal gestemd worden.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude (zoals bijvoorbeeld valse accounts), zal de foto verwijderd worden van de fotowedstrijd.

Aansprakelijkheid

 • Tuimeltuin, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 • Tuimeltuin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Tuimeltuin is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.

Slotbepalingen

 • Tuimeltuin kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
 • Tuimeltuin en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Tuimeltuin.
 • Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.